Blog Image

EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus on the Albania energy market and its integration in the regional IEM. The Acerc mission base on the in-depth knowledge of EU and regional energy law and policy and strives to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc
main activities briefly consists in build-up collaborations and supports to market players in study researches such as the certificate reports, articles and periodicals. The transfer of high expertise through building-up institutional capacities by national and regional training courses, seminars and conferences. The institutional representation and integration within framework of the forum of Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

Albania: Adopted the pursuant to law for strategic investment no. 55/2015 (text in Albanian)

AEI Updates 2015 Posted on Tue, December 22, 2015 20:37:38

Miratohen VKM –të në zbatim të Ligjit Nr. 55/2015 “PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Nga janari i vitit që vjen, pritet të vihet në zbatim ligji për investimet strategjike. Kuadri ligjor është gati dhe më 16.12.2015 Qeveria Shqiptare ka miratuar 9 Vendime të rendësishme që detajojnë procedurat, tarifat dhe mënyrën e bashkëpunimit të shtetit shqiptar me investitorët strategjikë.

Këto Vendime, përcaktojnë detyrimet financiare dhe ligjore që duhet të përmbushin investitorët strategjikë, në mënyrë që të përfitojnë statusin, asistencën e institucioneve dhe procedurat e lehtësuara për realizimin e projektit.

Në kuadër të këtij ligji shërbimet në favor të projekteve dhe investitorëve strategjikë ofrohen nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA. Agjensia jonë do të realizojë rolin e “dritares unike” dhe do të jetë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve me një ndalesë për projektet dhe investimet strategjike, kundrejt aplikimit të tarifave përkatëse. Tarifat që aplikohen për shërbimet ndaj investitorëve dhe investimeve strategjike janë: a) tarifa e kostove dhe e shërbimeve administrative; b) tarifa e menaxhimit të procedurave të investimeve strategjike. Pagesa e kësaj tarife kryhet nga subjektet e interesuara dhe dorëzohet së bashku me dokumentacionin e kërkuar për miratimin e statusit “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar”, apo “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë”.

VKM-të e miratuara :

  • V E N D I M PËR NËNSEKTORËT STRATEGJIKË DHE ZONAT ME PËRPARËSI ZHVILLIMI
  • V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROJEKTEVE ME STATUSIN “PROJEKT ME POTENCIAL STRATEGJIK”
  • V E N D I M PËR SHËRBIMET E PROMOVIMIT DHE PËRFAQËSIMIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR VLERËSIMIN E DOKUMENTACIONIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE PËR INVESTIMET STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E MARZHEVE, RREGULLAVE DHE DOKUMENTACIONIT TË GARANCIVE FINANCIARE TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR BASHKËPUNIMIN NDËRINSTITUCIONAL NË PROCEDURAT E INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR ORGANIZIMIN DHE FORMËN E PJESËMARRJES SË SHTETIT NË INVESTIMET STRATEGJIKE DHE RREGULLAT PËR KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN E ADMINISTRIMIN E FONDIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME PËR MBËSHTETJEN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR FUNKSIONIMIN, KRIJIMIN, ADMINISTRIMIN DHE PËR FORMATIN, PËRMBAJTJEN E PROCEDURAT PËR SIGURINË E REGJISTRIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE


TAP Awards Two Contracts for Italy Onshore Construction, MEDIA RELEASE, 22.12.2015

AEI Updates 2015 Posted on Tue, December 22, 2015 14:41:59

Baar, Switzerland. Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) has awarded a
contract for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) of the
Pipeline Receiving Terminal (PRT) and a contract for the EPC of the onshore
pipeline in Italy (8-kilometre, 36-inch diameter).

·
The joint venture comprised of Enereco S.p.a.
and
Max Streicher S.p.a. has been awarded the contract for
the onshore pipeline in Italy, which will connect the project offshore section
at the landfall with the PRT.

·
Renco S.p.a. has been awarded the contract for the Pipeline Receiving Terminal, which
is the final element connecting TAP to the Snam Rete Gas network. In addition
to receiving natural gas, the PRT will also host the Supervisory Control Centre
(SCC).

Ian Bradshaw, Managing Director at TAP, said: “Congratulations to Renco S.p.a. as well
as the Enereco S.p.a. and Max Streicher S.p.a. joint venture for their strong
bids, which best met our high technical standards and health, safety and
environmental criteria. I also want to thank all companies who participated in
this rigorous tendering round. In addition to further securing local
employment, we hope this appointment will help boost indirect benefits and
investment in Italy.”

Renco S.p.A., an Italian company founded in
1979, provides a wide variety of services including engineering and
construction for energy, oil & gas and civil infrastructures sectors.

Enereco is an engineering company, established
in 1988. The technological skills of the company’s multidisciplinary teams
cover the design of plants and infrastructures for production and
transportation in the energy field. Max Streicher S.p.a. is the Italian
subsidiary of Streicher Group. The team has a well-established position in the
pipeline and plant construction sector in Italy, including work on major oil
and gas projects with Snam Rete Gas and ENI’s Group.

This year TAP has awarded several contracts:
construction and rehabilitation of access roads and bridges in Albania (April
2015), large diameter ball valves and actuators (July 2015), turbo compressors
(September 2015), fittings, isolating joints and scraper traps (October 2015),
270km onshore line pipe and bends (October 2015) as well as 495km of onshore
line pipes (November 2015).