Ministria
e Energjetikës njoftoi me 06.09.2016 ndërtimin e 6 HEC-ve të reja me kapacitet
2 MW në përputhje me Ligjin nr. 43/2015, datë 30.04.2015 “Për sektorin e
energjisë elektrike”, dhe VKM nr. 822 datë 07.10.2015 “Për miratimin e
rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të
energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni”, teksa nga korriku 2016 ka
njoftuar dhënien e 14 lejeve per ndërtime te HEC-ve të reja.


Njoftim për ndërtim të HEC “PAULINI & PAULINI1” me kapacitet
prodhues deri në 2 MW.

Aplikuesi
“PARDA – ER” SH.P.K., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për
miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “PAULINI & PAULINI 1”, me kapacitet
prodhues nën 2 MW, në pellgun ujëmbledhës të lumit Urakës, degë e lumit Mat,
Rrethi Mirditë, Qarku Lezhë.


Njoftim për ndërtim të HEC “BUSHI & BUSHI 1” me kapacitet
prodhues deri në 2 MW.

Aplikuesi
“MATEO&CO” sh.p.k., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë,
për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “MURASI 1 dhe MURASI 2”, me
kapacitet prodhues deri në 2MW, në pellgun e Cemit të Selces, në Qarkun
Shkodër.


Njoftim për ndërtim të HEC “BUGJON” me kapacitet prodhues deri në 2
MW.

Aplikuesi
“ERALDI & PSM” SH.P.K., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë,
për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “BUGJON”, me kapacitet prodhues nën
2 MW, në përroin e Bugjonit, degë e lumit Drin, në fshatin Bugjon, Rrethi Pukë,
Qarku Shkodër.


Njoftim për ndërtim të HEC “MURASI 1&2” me kapacitet prodhues
deri në 2 MW.

Aplikuesi
“KTHELLA” SH.P.K., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për
miratimin e ndërtimit të hidroҫentralit “BUSHI & BUSHI 1”, me kapacitet
prodhues nën 2 MW, në përroin e Gurit të Topit dhe përroin e Perlikajt, degë e
lumit të Zallit i Tarit, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë.


Njoftim për ndërtim të HEC “RAZDOLL” me kapacitet prodhues deri në 2
MW.

Aplikuesi
“HIDRO VIZION” SH.P.K., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë,
për miratimin e ndërtimit të hidroҫentralit “RAZDOLL”, me kapacitet prodhues
nën 2 MW, në pëllgun e përroit të Razdollit, në fshatin Rehovë, Bashkia
Kolonjë, Qarku Korçë.


Njoftim për ndërtim të HEC “MASHURDH” me kapacitet prodhues deri në 2
MW.

Aplikuesi
“SIMA-COM” SH.P.K., ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për
miratimin e ndërtimit të hidroҫentralit “MESHURDH”, me kapacitet prodhues nën 2
MW, në pëllgun e përroit të Meshurdhit, degë e lumit Fan i Madh, në fshatin
Gojan, Rrethi Pukë, Qarku Shkodër.

For more on above, we invite you to discover
through the
Official Website
of Acerc
or to keep updated through the Albanian Energy
Market – AEM Group
and Personal Publications in LinkedIn.