Blog Image

EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus on the Albania energy market and its integration in the regional IEM. The Acerc mission base on the in-depth knowledge of EU and regional energy law and policy and strives to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc
main activities briefly consists in build-up collaborations and supports to market players in study researches such as the certificate reports, articles and periodicals. The transfer of high expertise through building-up institutional capacities by national and regional training courses, seminars and conferences. The institutional representation and integration within framework of the forum of Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

More reform efforts needed to meet commitments under the Berlin Process, 02 Feb 2016

AEI Updates 2015 Posted on Tue, February 02, 2016 19:56:51

The second set of Western Balkans 6 (WB6 / Berlin Process) Monitoring Reports published by the Secretariat today concludes that more reform efforts are needed in order for the implementation deadlines for the so-called “energy soft measures” to be met. While the three countries which have adopted the Third Energy Package – Albania, Montenegro and Serbia, tend to be frontrunners, all WB6 countries should continue their reform efforts in order to remove the obstacles to the development of a regional electricity market by the deadlines agreed at the Western Balkans Summit in Vienna last year.

Increased commitment is required by all the WB6 countries, especially the former Yugoslav Republic of Macedonia. Bosnia and Herzegovina’s renewed commitment and engagement with the Secretariat is a positive step forward. However, the country’s efforts are yet to be transformed into the adoption of concrete reforms.

At the Western Balkans Summit on 27 August 2015, the six Contracting Parties of the Energy Community in Southeast Europe committed to implement specific energy reform measures under the umbrella of the Energy Community, including the creation of national balancing markets, development of spot markets and implementation of the Third Energy Package. The Energy Community Secretariat was tasked to monitor the implementation of these measures and report on the progress made at the next Western Balkans 6 Summit scheduled to take place in France in July 2016.

The Secretariat also updated today its WB6 Infrastructure Report, which maps the realisation of the four “Projects of Energy Community Interest” endorsed for inclusion in the EU’s Instrument for Pre-Accession Assistance 2015 multi-country programme.

WB6 Energy Connectivity Initiative – web sub-section
Monitoring reports – web sub-sectionECS announces first call for selection of priority projects in line with trans-European energy infrastructure Regulation, 21 Jan 2016

AEI Updates 2015 Posted on Thu, January 21, 2016 19:56:08

The Secretariat announced today the first call for the selection of priority infrastructure projects under the EU Regulation on the guidelines for trans-European energy infrastructure, the “TEN–E Regulation”, adopted by the Energy Community Ministerial Council in 2015. The projects selected will benefit from streamlined permitting processes, improved regulatory conditions, and better access to financial support. The call targets projects in the categories of electricity transmission and storage; gas transmission and storage; oil; and smart grids deployment.

Project promoters are invited to submit their candidate projects no later than 22 February 2016, 18.00 (CET). The candidate projects that meet the general criteria will be assessed according to the procedure laid down in the TEN-E Regulation. The final list will be established by a decision of the Energy Community Ministerial Council before 31 December 2016.

More details about the submission and assessment procedures can be accessed via the link below.

2016 Call for proposals for priority infrastructure projectsProjects of the electricity system operators, Acerc 02 01 2016 (text in Albanian)

AEI Updates 2015 Posted on Sat, January 02, 2016 19:01:46

Projektet e operatoreve te sistemit elektroenergjetik, Acerc 02 01 2016

Projektet e OST Sh.a

Plani i plotë i investimeve të OST për vitin 2015

Projekti “Linja e interkonjeksionit 400 kV Shqiperi – Kosove”

Projekti për ndërtimin e “Linjës së interkonjeksionit 400 kV Shqipëri – Kosovë (Tiranë – Prishtinë) është financuar prej KFW Frankfurt Am Main në formën e huasë. Qëllimi i projektit të kësaj linje interkonjeksioni është të përmirësojë sigurinë në kosto më efikase dhe me humbje sa më të vogla në transmetim dhe furnizim me energji elektrike në Shqipëri, të përmbushë kushtet për një treg të integruar të energjisë elektrike në Evropën Juglindore dhe të krijojë kapaciteteve importuese dhe eksportuese me tregun e Kosovës dhe atë rajonal.
Duke konsideruar që prodhimi i energjisë elektrike në Shqiperi predominohet nga hidroenergjia dhe në Kosovë nga termoenergjia, kjo linjë interkonjeksioni do të ndihmojë në balancimin e tregut të energjisë të dy vendeve dhe do të reduktojë riskun hidrologjik në Shqipëri. Tregu i energjisë elektrike midis dy vendeve dhe me rajonin do të mund të zhvillohet pa kufizime nga rrjeti transmetues.
Projekti, përveç rritjes së kapacitetit të shkëmbimit të energjisë dhe besueshmërisë së rrjetit në rajon, do të mundësojë shfrytëzim optimal të burimeve të përbashkëta të prodhimit të energjisë elektrike të Kosovës dhe të Shqipërisë duke patur parasysh natyrën komplementare të tyre. Gjithashtu zbatimi i këtij projekti do të sigurojë furnizimin me energji dhe do të rrisë qëndrueshmërinë e Sistemit Elektroenergjetik Shqiptar.

Projekti “Linja Unazore 110 kV e Shqiperisë së Jugut”

Projekti për ndërtimin e linjës unazore 110 kV së Shqiperisë së Jugut është financuar prej KFW Frankfurt Am Main në formën e huasë. Qëllimi i projektit për ndërtimin e “Linjës Unazore 110 kV së Shqiperisë së Jugut” është mbyllja e unazës për furnizim te dyanshëm të zonës Ersekë – Përmet dhe zonës Vlorë e Sarandë duke përmirësuar dukshëm parametrat e energjisë elektrike në zonat me përparësi turizmi. Ky projekt është në përputhje të plotë me politikën zhvilluese të Qeverisë Shqiptare për sektorin energjetik, veçanërisht në drejtim të rritjes së kapaciteteve transmetuese të vendit duke rritur edhe sigurinë e furnizimit me energji si dhe qëndrueshmërinë dhe fuqizimin e Sistemit Elektroenergjetik Shqiptar.

Projektet e OSHEE Sh.a

Plani i plotë i investimeve të OSHEE për vitin 2015

Projekti i Bankës Botërore “Rimëkëmbja e Sektorit Elektroenergjetik”

Nëpërmjet mbështetjes financiare (kredisë së butë) prej 150 Milion $ të akorduar prej Bankës Botërore për të tre shoqëritë me kapital shtetëror të këtij sektori është mundësuar zbatimi i projektit “Rimëkëmbja e Sektorit Elektroenergjetik“, i cili synon uljen e humbjeve dhe rritjen e arkëtimeve të OSHEE-së nëpërmjet investimeve në sistemin e matjes se energjisë elektrike ne nënstacione dhe garanci për financimin e blerjes se energjisë elektrike, realizimin e investimeve në sektorët publik të energjisë elektrike në rritjen e sigurisë se furnizimit me energji elektrike, si dhe rritjen e likuiditetit financiar midis operatoreve të sistemit elektroenergjetik.

Projektet e KESH Sh.a

Plani i plotë i investimeve të KESH për vitin 2015

Projekti “Rritja e Sigurisë së Digave”

Gjatë vitit 2014 kanë filluar punimet për rehabilitimin në pjesën e poshtme të digës së Komanit dhe në kanalin e daljes. Këto punime rrisin sigurinë e digës në anën e poshtme si dhe do të garantojnë godinën e centralit nga mosavancimi i gryerjeve në drejtim të saj. Këto punime parashikohet të përfundojnë në muajin Mars të vitit 2016.
Gjithashtu ky projekt parashikon ndërhyrjen në pjesën elektromekanike të HEC-it Koman dhe në veprat e shkarkimit të HEC-eve Vau i Dejës, Koman dhe Fierzë. Duhet thënë se nga ana e KESH ka një ngritje niveli në këto vitet e fundit, si në aparatura dhe në trajtimin e problemeve që lidhen me sigurinë e digave. Kjo falë bashkëpunimit dhe financimit të siguruar me Bankën Botërore dhe me Institucione të tjera ndërkombëtare.Albania: Adopted the pursuant to law for strategic investment no. 55/2015 (text in Albanian)

AEI Updates 2015 Posted on Tue, December 22, 2015 20:37:38

Miratohen VKM –të në zbatim të Ligjit Nr. 55/2015 “PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Nga janari i vitit që vjen, pritet të vihet në zbatim ligji për investimet strategjike. Kuadri ligjor është gati dhe më 16.12.2015 Qeveria Shqiptare ka miratuar 9 Vendime të rendësishme që detajojnë procedurat, tarifat dhe mënyrën e bashkëpunimit të shtetit shqiptar me investitorët strategjikë.

Këto Vendime, përcaktojnë detyrimet financiare dhe ligjore që duhet të përmbushin investitorët strategjikë, në mënyrë që të përfitojnë statusin, asistencën e institucioneve dhe procedurat e lehtësuara për realizimin e projektit.

Në kuadër të këtij ligji shërbimet në favor të projekteve dhe investitorëve strategjikë ofrohen nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA. Agjensia jonë do të realizojë rolin e “dritares unike” dhe do të jetë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve me një ndalesë për projektet dhe investimet strategjike, kundrejt aplikimit të tarifave përkatëse. Tarifat që aplikohen për shërbimet ndaj investitorëve dhe investimeve strategjike janë: a) tarifa e kostove dhe e shërbimeve administrative; b) tarifa e menaxhimit të procedurave të investimeve strategjike. Pagesa e kësaj tarife kryhet nga subjektet e interesuara dhe dorëzohet së bashku me dokumentacionin e kërkuar për miratimin e statusit “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar”, apo “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë”.

VKM-të e miratuara :

  • V E N D I M PËR NËNSEKTORËT STRATEGJIKË DHE ZONAT ME PËRPARËSI ZHVILLIMI
  • V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROJEKTEVE ME STATUSIN “PROJEKT ME POTENCIAL STRATEGJIK”
  • V E N D I M PËR SHËRBIMET E PROMOVIMIT DHE PËRFAQËSIMIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR VLERËSIMIN E DOKUMENTACIONIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE PËR INVESTIMET STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E MARZHEVE, RREGULLAVE DHE DOKUMENTACIONIT TË GARANCIVE FINANCIARE TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR BASHKËPUNIMIN NDËRINSTITUCIONAL NË PROCEDURAT E INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR ORGANIZIMIN DHE FORMËN E PJESËMARRJES SË SHTETIT NË INVESTIMET STRATEGJIKE DHE RREGULLAT PËR KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN E ADMINISTRIMIN E FONDIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME PËR MBËSHTETJEN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE
  • V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR FUNKSIONIMIN, KRIJIMIN, ADMINISTRIMIN DHE PËR FORMATIN, PËRMBAJTJEN E PROCEDURAT PËR SIGURINË E REGJISTRIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE


TAP Awards Two Contracts for Italy Onshore Construction, MEDIA RELEASE, 22.12.2015

AEI Updates 2015 Posted on Tue, December 22, 2015 14:41:59

Baar, Switzerland. Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) has awarded a
contract for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) of the
Pipeline Receiving Terminal (PRT) and a contract for the EPC of the onshore
pipeline in Italy (8-kilometre, 36-inch diameter).

·
The joint venture comprised of Enereco S.p.a.
and
Max Streicher S.p.a. has been awarded the contract for
the onshore pipeline in Italy, which will connect the project offshore section
at the landfall with the PRT.

·
Renco S.p.a. has been awarded the contract for the Pipeline Receiving Terminal, which
is the final element connecting TAP to the Snam Rete Gas network. In addition
to receiving natural gas, the PRT will also host the Supervisory Control Centre
(SCC).

Ian Bradshaw, Managing Director at TAP, said: “Congratulations to Renco S.p.a. as well
as the Enereco S.p.a. and Max Streicher S.p.a. joint venture for their strong
bids, which best met our high technical standards and health, safety and
environmental criteria. I also want to thank all companies who participated in
this rigorous tendering round. In addition to further securing local
employment, we hope this appointment will help boost indirect benefits and
investment in Italy.”

Renco S.p.A., an Italian company founded in
1979, provides a wide variety of services including engineering and
construction for energy, oil & gas and civil infrastructures sectors.

Enereco is an engineering company, established
in 1988. The technological skills of the company’s multidisciplinary teams
cover the design of plants and infrastructures for production and
transportation in the energy field. Max Streicher S.p.a. is the Italian
subsidiary of Streicher Group. The team has a well-established position in the
pipeline and plant construction sector in Italy, including work on major oil
and gas projects with Snam Rete Gas and ENI’s Group.

This year TAP has awarded several contracts:
construction and rehabilitation of access roads and bridges in Albania (April
2015), large diameter ball valves and actuators (July 2015), turbo compressors
(September 2015), fittings, isolating joints and scraper traps (October 2015),
270km onshore line pipe and bends (October 2015) as well as 495km of onshore
line pipes (November 2015).Albania DSO: Open Tender for purchasing of electrical energy for period 01.01.2016 – 31.01.2016 by OSHEE 21-12-2015 (Text in Albanian)

AEI Updates 2015 Posted on Mon, December 21, 2015 10:43:21


Informacion “Mbi blerjen e
energjisë elektrike për periudhën
01.01.2016 –
31.01.2016 OSHEE 21-12-2015

Në baze te Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr. 338 date
19.03.2008 ”Për miratimin e Modelit te Tregut te Energjisë Elektrike” (i
ndryshuar), si dhe Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjisë
mbi “Procedurat për blerjen e energjise elektrike për mbulimin e humbjeve ne
sistemin e shpërndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike
sh.a (OSHEE Sh.a) dhe “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te
energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr. 30, date 23.03.2011, te Bordit
te Komisionereve te ERE-s:

Komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, ne zbatim te urdherit
Nr. 22707 prot. date 21.12.2015 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Adrian Çela
me subjekt “Per krijimin e Komisionit te Blerjes se energjisë elektrike për
mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes per periudhen 01.01.2016 –
31.01.2016”:

Komisioni do te zhvilloje procedurën e blerjes së energjisë
elektrike duke ftuar të marrin pjesë shoqëritë tregtare dhe prodhuese që
plotësonin nenin 10 të “Rregullat dhe procedurat e blerjes nga KESH sh.a. së
energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj” për të paraqitur ofertat
e tyre.

Kontrata OSHEE Sh.a

Kërkese për oferteAlbanian Legal Framework on the Concession of HPPs by Dr Lorenc Gordani, 09th December 2015 (Article in Albania)

AEI Updates 2015 Posted on Wed, December 09, 2015 21:10:14

Dhënie me koncesion për ndërtimin ose rindërtimin e
hidrocentralit/eve

Autoriteti Kontraktues

Në zbatim të Vendimit
të Këshillit të Ministrave nr. 833 datë 18.9.2013 “Për Përcaktimin e
Fushës së Përgjegjësisë Shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe
Industrisë”, MEI është Autoriteti Kontraktues për dhënie me koncesion të
hidrocentraleve.

Kuadri Normative

Ligji Nr.125/2013 i
Ndryshuar me Ligjin Nr. 88/2014 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik
Privat”, i ndryshuar; Vendimi i KM nr. 576, Datë 10.7.2013 “Për
miratimin e Rregullave për Identifikimin, Vlerësimin dhe Dhënien e Koncesioneve
për Hidrocentralet”; Vendimi i KM nr. 575, Datë 10.7.2013 “Për
Miratimin e Rregullave për Vlerësimin dhe Dhënien me Koncesion/Partneritet
Publik Privat”; Vendimi i KM nr. 130, datë 12.03.2014 “Për Kryerjen
në Mënyrë Elektronike të Procedurave Konkurruese të Koncesionit/Partneritetit
Publik Privat” përbëjnë bazën ligjore për dhënien me koncesion të
hidrocentraleve.

Dokumentacioni i
nevojshëm

Dokumentacioni i
nevojshëm për identifikimin e koncesioneve për hidrocentralet është:

-Ekstrakt i Regjistrit
Tregtar të shoqërisë (regjistrimi në QKR);

Projekti, i cili të përmbajë:

-Studim fizibiliteti
mbi zgjidhjen teknike për një shfrytëzim optimal të potencialit ujor;

-Preventivin e
detajuar dhe kostot;

-Grafikun e zbatimit
te projektit;

-Përzgjedhjen e
makinerive dhe pajisjeve qe do te përdoren;

-Studimi mbi mënyrën e
lidhjes me sistemin;

-Materiali grafik.

-Studimi hidrologjik;

-Studimi gjeologjik;

-Plan biznesi;

-Raport mbi ndikimin
në mjedis;

-Vendim nga Këshilli i
Basenit Ujor, të zonës ku do të zbatohet koncesioni, për prioritetin, për
kuotën e marrjes së ujit dhe për sasinë e ujit që mund të përdoret për
prodhimin e energjisë elektrike për kuotat e propozuara.

-Licencat përkatëse të
specialistëve që kanë kryer studimet (të motorizuara).

-Autorizimi që
vërteton se personi, i cili paraqet kërkesën në emër të subjektit, kur ky nuk
është titullari i subjektit, është i autorizuar prej këtij subjekti për të
ndjekur procedurat e koncesionit në emër të subjektit.

-Dokumentacioni i
nevojshëm për vlerësimin e koncesioneve për hidrocentralet është i parashikuar
në Dokumentet Standarde të Procedurës Konkurruese (DSPK), të cilat hartohen
sipas legjislacionit nga Agjencia e Prokurimit Publik (APP).

Hapat e procedurës

-Kërkesë pranë MEI për
marrjen me koncesion të objektit të studiuar së bashku me dokumentacionin
përkatës

-Vlerësimi teknik dhe
mjedisor i projekt propozimit të pakërkuar nga ana e Oponencës Teknike
Shtetërore (OTSH)

-Vlerësimi ekonomik
dhe financiar nga ana e Grupit të Identifikimit të Projektpropozimeve të
Pakërkuara (GIPP), pranë MEI, e cila në përfundim harton një raport dhe i
propozon titullarit të Autoritetit Kontraktor dhënien e bonusit prej maksimumi
10% të pikëve për rezultatin tekniko-financiar të projektpropozimit;

-Përgatitja e Vendimit
te KM për miratimin e pikëve që jepen si bonus për propozuesin;

-Krijimi i Komisionit
për Dhënien e Koncesionit, i cili midis detyrave funksionale të përshkruara në
ligj, harton DSPK;

-Hapja e tenderit dhe
vlerësimi i ofertave;

-Shpallja e fituesit
dhe negocimi i kontratës koncesionare
.EBRD, TANAP discuss project funding, Baku, Azerbaijan, Dec. 3

AEI Updates 2015 Posted on Fri, December 04, 2015 20:11:13

By Aygun Badalova, Maksim Tsurkov – Trend:

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is discussing the project funding with the shareholders of the TANAP consortium (Trans-Anatolian Pipeline), Tolga Erguven, the EBRD chief banker for energy in Russia, the Caucasus and Central Asia, told Trend in Baku Dec. 2.

“There are different approaches of the TANAP sponsor financing,” he said. “So we are discussing each individual sponsor to see the interest in financing.”

As for the financing of the Trans Adriatic Pipeline (TAP), Erguven said that the EBRD is actively involved in this project. However, no details were mentioned.

The consortium expects funding from a number of organizations, including the EBRD, the European Investment Bank and the export credit agencies of the OECD countries (Organization for Economic Cooperation and Development), Lisa Givert, TAP Head of Communications told Trend earlier.

Moreover, commercial creditors are planned to be involved in TAP funding.

TAP will transport natural gas from the giant Shah Deniz II field in Azerbaijan to Europe.

The approximately 870 km long pipeline will connect with the Trans Anatolian Pipeline (TANAP) at the Turkish-Greek border at Kipoi, cross Greece and Albania and the Adriatic Sea, before coming ashore in Southern Italy.

Currently, the shareholders of TANAP are: the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) – 58 percent, Botas – 30 percent and BP – 12 percent.Next »