Blog Image

EU & WBs / Albania Energy Investment Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

ACERC is a think tank centre with focus on the Albania energy market and its integration in the regional IEM. The Acerc mission base on the in-depth knowledge of EU and regional energy law and policy and strives to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc
main activities briefly consists in build-up collaborations and supports to market players in study researches such as the certificate reports, articles and periodicals. The transfer of high expertise through building-up institutional capacities by national and regional training courses, seminars and conferences. The institutional representation and integration within framework of the forum of Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

KM announced open invitation for construction in concession of three hydropower plans

AEI Updates August 2013 Posted on Thu, August 29, 2013 20:11:42

29/08 – KM announce
on the meeting of the 07.24.2013, the open invitation for participation in
competitive procedure for construction in concession of the hydropower “Katund
i Vjetër”, “Reja e Velës” and “Dushaj”
the recognition of bonus + 2 to the
provider company.

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E
BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET SHOQËRISË PËR
DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “KATUND I VJETËR DHE REJA E VELËS”

Në mbështetje të
nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7, të ligjit nr.125/2013, datë
25.4.2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, me
propozimin e ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i
Ministrave

V E N D O S I:

1.
Miratimin e bonusit prej 2 (dy) pikësh, për rezultatin teknik dhe financiar në
procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit
“Katund i Vjetër dhe Reja e Velës”, që i jepet shoqërisë “Demal”, sh.p.k..


2.
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në procedurën përzgjedhëse
konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Katund i Vjetër dhe
Reja e Velës”, duhet të pranojë oferta për të gjithë pjesën e lirë të pellgut
ujëmbledhës, i cili përfshihet në skemën e shfrytëzimit të këtij hidrocentrali.

3.
Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij
vendimi.

Ky vendim hyn në
fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T
R I

SALI BERISHA

V E N D I M


PËR

MIRATIMIN E
BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET SHOQËRISË PËR
DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “DUSHAJ”

Në mbështetje të
nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7, të ligjit nr.125/2013, datë 25.4.2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, me propozimin e ministrit të
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

4.
Miratimin e bonusit prej 2 (dy) pikësh, për rezultatin teknik dhe financiar në
procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit
“Dushaj”, që i jepet shoqërisë “Shpresa AL”, sh.p.k..

5.
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në procedurën përzgjedhëse
konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Dushaj”, duhet të
pranojë oferta për të gjithë pjesën e lirë të pellgut ujëmbledhës, i cili
përfshihet në skemën e shfrytëzimit të këtij hidrocentrali.

6.
Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij
vendimi.

Ky vendim hyn në
fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T
R I

SALI BERISHAAnnounced open sale of crude oil for 30 000 ton with deadline 08.19.2013

AEI Updates August 2013 Posted on Sun, August 11, 2013 19:07:50

11/07 – METE
announces sale of crude oil from Albpetrol to date 08.19.2013, with an open
procedure for 30 000 ton in 240 day and the initial value price/unit $/bbl
without VAT (Brent/1.65) + K (METE njofton
shitjen e naftës bruto nga Albpetrol, me data 19/08/2013, me procedurë te hapur
dhe vlera fillestare cmimi/njësi $/bbl pa tvsh (Brent/1.65)+K
) by METE,
09 August 2013Announced open invitation for construction in concession of the hydropower “Gjadër”

AEI Updates August 2013 Posted on Fri, August 09, 2013 23:10:16

09/07
– KM with Decision no. 622, dated 07.24.2013, announce an open invitation for
participation in competitive procedure for construction in concession of the
hydropower “Gjadër”, and the recognition of bonus + 2 to the provider company “S.P.E
Energy” sh.p.k.Announced open invitation for construction in concession of the hydropower “Zall Xhuxhe”

AEI Updates August 2013 Posted on Fri, August 09, 2013 22:29:02

09/07
– KM with Decision no. 612, dated 07.24.2013, announce an open invitation for
participation in competitive procedure for construction in concession of the
hydropower “Zall Xhuxhe”, and the recognition of bonus + 2 to the provider
company “Gloris Construction” sh.p.k.Announced open invitation for construction in concession of the hydropower “Plepi”

AEI Updates August 2013 Posted on Fri, August 09, 2013 22:18:02

09/07
– KM with Decision no. 609, dated 07.24.2013, announce an open invitation for
participation in competitive procedure for construction in concession of the
hydropower “Plepi”, and the recognition of bonus + 2 to the provider company “Neron
Tec” sh.p.k.Announced open invitation for construction in concession of the hydropower “Kalivar”

AEI Updates August 2013 Posted on Fri, August 09, 2013 21:35:02

09/07
– KM with Decision no. 608, dated 07.24.2013, announce an open invitation for
participation in competitive procedure for construction in concession of the
hydropower “Kalivar”, and the recognition of bonus + 2 to the provider company “BE-IS”
sh.p.k.Announced open invitation for construction in concession of the hydropower “Kolosjan”

AEI Updates August 2013 Posted on Fri, August 09, 2013 20:35:05

09/07
– KM with Decision no. 607, dated 07.24.2013, announce an open invitation for
participation in competitive procedure for construction in concession of the
hydropower “Kolosjan”, and the recognition of bonus + 2 to the provider company
“2S 2012” sh.p.k.Announced open invitation for construction in concession of the hydropower “Viliq”

AEI Updates August 2013 Posted on Fri, August 09, 2013 20:23:42

09/07
– KM with Decision no. 606, dated 07.24.2013, announce an open invitation for
participation in competitive procedure for construction in concession of the
hydropower “Viliq”, and the recognition of bonus + 2 to the provider company
“Ergi konstruksion” sh.p.k.Next »